ชุดวิชา 32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี

กิจกรรม 2

โจทย์

นายวิโรจน์ ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งผ้าม่าน ในนามส่วนตัว ปี 2552 มีรายได้ 3 ล้านบาท ในปี 2553 นายวิโรจน์ ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ ในการรับจ้างติดตั้งผ้าม่านให้กับหมู่บ้านจัดสรร จึงต้องการร่วมทุนกับนายเสถียร และนายกอบกิจ เพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีรายได้ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นและสมควร 24 ล้านบาท (เงินได้จากการรับจ้างติดตั้งผ้าม่านหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 70 ของรายได้)

คำถาม : นายวิโรจน์ นายเสถียร และนายกอบกิจ ได้มาปรึกษาท่านเกี่ยวกับภาระภาษีข้างต้น ของปี 2553 ในกรณีดังต่อไปนี้ ท่านจะแนะนำอย่างไร

กรณีที่ 1 ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว หากต้องการจัดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา และเสียภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

–          กิจการต้องเสียภาษีเงินได้เป็นจำนวนภาษีเท่าใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายจริง หักค่าลดหย่อน และหลังหักภาษี(ที่ควรจ่าย)เป็นจำนวนเท่าใด แสดงการคำนวณประกอบ

กรณีที่ 2 หากต้องการจดทะเบียน จัดตั้งเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท (ชำระมูลค่าหุ้นแล้ว)

–          บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเท่าใด ต้องเสียภาษีในอัตราภาษีเท่าใด เป็นเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าใด และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่าใด แสดงการคำนวณประกอบ

กรณีที่ 3 หากต้องการจดทะเบียน จัดตั้งเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 5 ล้านบาท

–          บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเท่าใด เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าใด และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่าใด แสดงการคำนวณประกอบ

กรณีที่ 4 – ท่านจะแนะนำให้นายวิโรจน์เลือกรูปแบบการประกอบกิจการแบบใด จึงจะเป็นการวางแผนภาษีที่ดีเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

–          แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับการควบคุมดูแลธุรกิจและการเลือกหักค่าใช้จ่ายอย่างไร

กรณีที่ 5 – จากกรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 กรณีใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด

เฉลย

กรณีที่ 1

การคำนวณวิธีที่ 1 แบบเหมาจ่าย

เงินได้จากการรับจ้างติดตั้ง                                                                                30 ล้าน

หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                                                                                  21 ล้าน

คงเหลือ                                                                                                                    9 ล้าน

หัก ลดหย่อนส่วนตัว                                                                                          60,000

คงเหลือเงินสุทธิเพื่อคำนวณภาษี                                                                    8,940,000

การคำนวณวิธีที่ 1 แบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง

เงินได้จากการรับจ้างติดตั้ง                                                                                30 ล้าน

หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                                                                                  44 ล้าน

คงเหลือ                                                                                                                    6 ล้าน

หัก ลดหย่อนส่วนตัว                                                                                          60,000

คงเหลือเงินสุทธิเพื่อคำนวณภาษี                                                                    5,940,000

เงินได้สุทธิ                                                           ช่วงเงินได้สุทธิ*อัตราภาษี                                               จำนวนภาษี

0-100,000                                                                                                                                                             ยกเว้น

มากกว่า100,000 ถึง 150,000                                                                                                                           ยกเว้น

มากกว่า 150,000 ถึง 500,000                          350,000 X10%                                                                   35,000

มากกว่า 500,000 ถึง 1,000,000                      500,000X20%                                                                     100,000

มากกว่า 1,000,000 ถึง 4,000,000                  3,000,000X30%                                                                 900,000

เกิน 4,000,000 ขึ้นไป                                        1,940,000X37%                                                                 717,800

1,752,800

วิธีที่ 2

เงินได้ประเภทที่ 2-8                                                                                                          30 ล้าน

คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 ของ 30 ล้าน                                                              เท่ากับ 150,000

ภาษีเงินได้ที่ต้องเสียคือจำนวนที่สูงกว่า ระหว่า 1,752,800 กับ 150,000

สรุป เสียภาษี 1,752,800 บาท เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ และเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายจริงกับหักค่าลดหย่อน เป็นจำนวน 5,940,000 และหลังหักภาษีเป็นจำนวน 1,752,800 จึงเหลือเงิน 4,187,200

กรณีที่ 2

รายได้ทั้งสิ้น                                                         30 ล้าน

หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                                  24 ล้าน

กำไรสุทธิก่อนหักภาษี                                         6 ล้าน

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล (6ล้าน*30%)          1,800,000

กำไรสุทธิหลักหักภาษี                                       4,200,000

สรุป มีกำไรก่อนหักภาษี 6 ล้าน ต้องเสียภาษีอัตรา 30% เป็นจำนวน 1,800,000 มีกำไรหลังหักภาษี 4,200,000

กรณี 3

เงินได้สุทธิ                                                           ช่วงเงินได้สุทธิ*อัตราภาษี                                               จำนวนภาษี

0-150,000                                                                                                                                                             ยกเว้น

มากกว่า 150,000 ถึง1,000,000                       850,000 X15%                                                                   127,500

มากกว่า 1,000,000 ถึง 3,000,000                  2,000,000X25%                                                                 500,000

เกิน 3,000,000 ขึ้นไป                                        3,000,000X30%                                                                 900,000

1,527,500

รายได้ทั้งสิ้น                                                         30 ล้าน

หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                                  24 ล้าน

กำไรสุทธิก่อนหักภาษี                                         6 ล้าน

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล (6ล้าน*30%)          1,527,500

กำไรสุทธิหลักหักภาษี                                       4,472,500

สรุป มีกำไรก่อนหักภาษี 6 ล้าน ต้องเสียภาษี เป็นจำนวน 1,527,500 มีกำไรหลังหักภาษี 4,472,500

กรณีที่ 4

4.1 แนะนำให้เลือกแบบกรณี 3

4.2 ข้อดีข้อเสีย… อ่านเองในหนังสือ

กรณีที่ 5

ตอบ ทั้ง 3 กรณี

 

Advertisements